نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوال اینترنت مهارت هفت

1- کدام دکمه زیر فهرستی از سایت هایی که اخیراً مشاهده کردید را نمایش می دهد؟

    الف)Home              ب)Favorites             ج)Forward             د)History

2- اگر کلید .... را موقع کلیک روی فراپیوند نگه داشته باشید صفحه وب در پنجره جداگانه ای باز می شود ؟

    الف)Shift               ب)Ctrl                 ج)Alt                 د)Enter

3- در پنجره Email یاهو کدام پوشه نامه های حذف شده را نگه داری می کند ؟

    الف)Draft              ب)Sent                ج)Trash                    د)Inbox

4- اگر بخواهیم جستجو طوری انجام شود که واژه های مورد جستجو در کنار هم قرار داشته باشند ؟

    الف)از عملگر AND بین آنها استفاده می کنیم .           ب) از عملگر OR بین آنها استفاده می کنیم .

    ج)از علامت کوتیشن ("  ") استفاده می کنیم         .                                   د)هر سه مورد

5- با کدام برنامه زیر می توان بدون اتصال به اینترنت نامه های خود را در آن نوشت ؟

          الف)yahoo           ب)Google         ج)Outlook Express                 د)الف و ب هر دو

6- درایمیل yahoo با کدام دکمه می توان یک نامه ایجاد کرد؟

          الف)Compose       ب)Attach Files       ج)Send                        د)Check Mail

7- به آدرس منحصر به فرد یک صفحه وب در اینترنت چه می گویند؟

    الف)Domain ب)Site       ج)URL      د)ISP

8- ISP چیست ؟

    الف) فرم های اشتراک اینترنت گویند.                 ب) به شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت گویند.

    ج) به اتصال به اینترنت از طریق خط تلفن گویند.               د) مرورگر وب را گویند.

9- تایپ قسمت http://   در نوار آدرس ...........

    الف) الزامی است.          ب) فقط برای سایتهای com. الزامی است.       

   ج) نیازی به تایپ نیست.          د) فقط برای سایتهای غیر com.  الزامی است.

10- با فشردن کدام دکمه از سربرگ General  ،  Home Page ( صفحه آغازین) سایت مایکروسافت در نظر گرفته می شود؟

    الف) Use Blank          ب) Use Current          ج) Use Default               د) Enter

11- برای ذخیره نمودن تصاویر در وب, پس از راست کلیک بر روی تصویر, چه گزینه ای را انتخاب می کنیم ؟

    الف)  Show picture ب) Save picture as        ج) Save picture               د) Go to my picture

12- اگر بخواهیم نامه دریافت شده را برای افراد دیگری بفرستیم از کدام دکمه استفاده می کنیم ؟

    الف) Forward            ب)Work offline                ج) Reply               د) Send

13- برای اینکه نامه ای ارسال کنیم که افراد دیگر از آن بی اطلاع باشند آدرس آن را در کادر ........ می نویسیم ؟

    الف)Bcc  ب)Cc       ج)Bcc     د)To

14- اگر بخواهیم رونوشتی از نامه خود را به اشخاص دیگر ارسال کنیم آن را در کادر متنی............ می نویسیم ؟

    الف( To  ب)Cc       ج)Subject     د)هیچکدام

15-  جهت اضافه نمودن يك سايت به فهرست سايتهاي مطلوب خود، كدام يك از گزينه‌هاي زير انتخاب مي‌گردد؟

    الف)Refresh             ب) Home                    ج) Favorites                 د)History

16- در پنجره Internet Options، با انتخاب كدام يك ازگزينه‌هاي زير، IE یا مرورگر اینترنت را با يك صفحه خالي نشان خواهد داد؟

    الف) Use Current          ب) Use Blank          ج) Use Default                      د) Clear History  

17-  از نوار ابزار دكمه ………… شما  را به صفحه  قبلی خواهد برد؟

    الف) Home                  ب) Forward                      ج) Back                     د)Stop

18- براي ذخيره يك صفحه Web :

     الف) منوي File گزينه Aves        ب) منوي File گزينهSave As                ج) منوي Edit گزينه Save                   د) منوي Edit گزينه Save As

19- كدام يك دامنه هاي زير نظامی بودن سايت را نشان مي دهد؟

    الف) EDU        ب)MIL                      ج)ORG                    د)NET

20- درپنجره internet option، انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير ، صفحه وب جاری را به عنوان صفحه آغازین در نظر می گیرد؟

           الف) Use Curreent       ب) Use Blank             ج) Use Default              د)Clear History

=============================================================================

1-کدام یک از انواع شبکه ناحیه ای جغرافیایی وسیعی راشامل می شود؟

      الف)محلی                ب)شهری             ج)گسترده                      د)اینترنت

2-کدام یک از گزینه های زیر از .یژگیهای پست الکترونیک نمی باشد؟

الف)یک نامه الکترونیکی می تواند شامل یک متن تا تصویر و فایل صوتی و ......باشد.

ب)هنگام ارسال پست الکترونیکی شخص گیرنده باید حضور داشته باشند.

ج)جهت ارسال و دریافت نامه وباید از یک نرم افزار پست الکترونیکی استفاده کنیم.

د)ارسال نامه به صورت الکترونیکی ارزان و به صرفه است.

3-برای مشاهده لیست سایتهای مرور شده در اینترنت باید کدام یک از کلمه های نوار ابزار را انتخاب کنیم؟

  الف)favorites ب         search                    ج)history        د)ب و ج

4-برای اجرای برنامه مرور گر وب کدام مسیر زیر را باید طی کنیم؟

الف)Start/all program/internet explorer  ب)دابل کلیک بر روی آیکنinternet explorerروی desktop

ج)start/Accessories/internet explorer                       د)ب و ج

5-اگر از شبکه..........استفاده می کنیداحتیاج به ایجاد اتصال(connection)نیست.

   الف)گسترده                     ب)اینترنت                       ج)شهری             د)محلی

6-بعد از اتمام کار با ایمیل برای بستن صندوق پستی حتما باید گزینه .........در بالای پنجره را کلیک کرد.

  الف)sign in                  ب)sign out                 ج)sign up       د) هیچکدام

7-نامه های نیمه تمام یا ناقص در کدام فولدر نگه داری می شود؟

   الف)draft                     ب)trash                      ج)inbox          د) send

8-در مرور گر اینترنت دکمه favorites به چه منظوری بکار می رود؟

  الف)برای نو سازی یا بروز رسانی صفحه وب مورد استفاده قرارمی گیرد   

  ب)لیست صفحه وب مورد علاقه یا مطلوب که قبلاً ذخیره شده نمایش می دهند.         

  ج)فهرستی از تمام سایتهای که اخیراً مشاهده کردید نمایش می دهد.  

   د) باعث توقف عدم بارگیری صفحه وب

9-برای ذخیره کردن صفحه وب کدام گزینه را انتخاب می کنید.

  الف)منو  save,file         ب)منوsave as,file       

  ج)منوsave as,edit                    د)منوsave,edit

10-برای حذف آدرسهای مرور شده در اینترنت دکمه..............را باید کنیم؟

   الف)delete            ب)move          ج)clear history              د)clear list

11-برای ایجاد یک نامه جدیددر برنامه Outlook Express کدامیک از مسیرهای زیر را باید طی کنیم؟

  الف)کلیک بر روی نوار ابزار creat mailدر نوار ابزار    

  ب)file/new/mail message

  ج)edit/message/new message                                            د)الف و ب

12-در شبکه های داخلی در یک ساختمان یا اداره به چه طریق می توانیم از خدمات اینترنت استفاده کنیم؟

  الف)مودم            ب)خط تلفن شهری                ج)الف و ب                  د)هیچکدام

13-کادر bcc در پنجره creat mail(ایجاد نامه) به چه منظوری به کار می رود؟

   الف)آدرس پست الکترونیکی گیرنده اصلی نامه         ب)برای فرستادن رونوشت نامه به صورت محرمانه

    ج)برای ارسال رونوشت نامه                                   د)برای ارسال نامه بر حسب اولویت

14-برای فرستادن ضمیمه یا پیوست به همراه نام از دکمه ی...........در نوار ابزار استاندارد پنجره ایجاد نامه می توان استفاده کرد؟

      الف)attach           check          ج)spelling                  د)priority

15-برای ارسال نامه دریافتی برای دیگران کدامیک از گزینه های زیر مورد استفاده قرار

 می گیرد؟

     الف)forward        ب)reply              ج)replay all(د                      send

           =============================================================================

1-برای بازکردن کتابچه آدرس کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)View/Adress          ب)Tools/Adress book       ج)Edit/Message       د)Tools/Replay

2-شبکه ای که در داخل یک ساختمان و در فواصل کم مورد استفاده قرار میگیرد را...............می نامند.

الف)Wan                       ب)Man             ج)Lan               د)هیچکدام

3-برای اتصال به اینترنت به کدام یک از تجهیزات زیر نیازمندیم؟

الف)مودم                        ب)کامپیوتر          ج)Wan             د)الف وب

4-کدام یک از موارد زیر را پل ارتباطی بین کامپیوتر و اینترنت می نامند؟

الف)IT              ب)ISP              ج)TTp              د)ISB

5-انتخاب کدام گزینه قطع ارتباط با اینترنت می باشد؟

الف)Connect                 ب)Disconnect               ج)Download                 د)Uploud

6-Download جهت انجام کدامیک از کارهای زیر می باشد؟

الف)وصل شدن به اینترنت                                         ب)ارسال فایل از هارد دیسک به فضای اینترنت

ب)دریافت فایل از اینترنت و ذخیره بر روی هارد دیسک           د)قطع ارتباط از اینترنت

7-پسوند فایلهای موجود در سایت.........می باشد که می توان این فایلها را با مرورگر وب باز نمود.

الف)TXT                 ب)HTM                   ج)HTML               د)URL

8-طبقه بندی دامنه وب سایت ها Netرا توصیف کنید.

الف)سازمان های تجاری و شخصی                                         ب)سازمانهای غیر انتفاعی

ج)دانشگاهها و مراکز آموزشی                                               د)شبکه و ارائه کننده خدمات شخصی

9-کدام یک از طرق زیر برنامه مرورگر وب را اجرا می کند؟

الف)انتخاب آیکن مورد نظر از صفحهDesktop             ب)Start/Internet           

ج)انتخاب آیکن از Quick lunch                                          د)همه موارد

10-کدام گزینه در نوار ابزار باعث توقف بارگیری صفحه وب می شود؟

الف)Forward                ب)Refresh                    ج)Stop                         د)History

11-جهت ذخیره سازی صفحات وب جاری کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)File/Preview           ب)Edit/Save as ج)File/save as               د)View/Save as

12-برای چاپ صفحات وب جاری کدام گزینه اشتباه است؟

الف)File/sane                ب)File/Print         ج)فشردن دکمه Printازصفحه کلید          د)ب وج

13-برای انتخاب صفحه وب جاری سایت به طور پیش فرض کدام گزینه درست است؟

.الف)Use Current          ب)Use Defult                ج)Use Blank                 د)Clear History

14-چنانچه گزینه Show Pictureاز قسمتMulti mediaسربرگAdvancedاز پنجره Internet option

علامت داشته باشد چه حالتی پیش می آید؟

الف)در هنگام فراخوانی صفحه ،عکسهای فراخوانی می شود.         ب)صفحاتی که حاوی عکس باشند اصلا فراخوانی نمی شود.

ج)در هنگام چاپ صفحه عکسها چاپ نمی شود.                        د)در هنگام فراخوانی صفحه ،عکسها فراخوانی نمی شود.

15-صفحه آغازین هر سایت در اینترنت چه نامیده می شود؟

الف)Toolbox                 ب)Favorite                   ج)Home page               د)Draft

 

 

1-کدامیک از روشهای زیر برای ذخیره کردن تصویر موجود در یک صفحه وب قابل استفاده است؟

الف)کلیک راست روس تصویر و انتخاب گزینهSave as 

 ب)کلیک راست روی تصویر و انتخاب گزینهsave as picture

ج)کلیک راست روی تصویر و انتخاب گزینهSave  

  د)کلیک راست روی تصویر و انتخاب گزنیه Save Picture as

2-بازسازی یا تازه سازی صفحات وب توسط کدام گزینه انجام می گیرد؟

الف)Insert                     ب)Refresh                    ج)History                      د)Home

3-برای اضافه کردن یک پیوست تصویری به نامه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Compose   ب)Attach Files  ج)Send                         د)Forward

4-اگر بین دو واژه برای جستجو از کلمه And استفاده کنیم کدامیک از تعاریف زیر را شامل می شود؟

الف)جستجو کردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم  

 ب)جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژه دوم

ج)دو واژه در صفحه جدا گانه پیدا شوند.           د)جستجوی سایتی که در آنها فاقد کلمه سمت راست باشد.

5-کدام یک از گزینه های زیر تعریفی مطابق با واژه دارند؟

الف)Draft(نامه های آماده برای ارسال در این پوشه قرار می گیرند) ب)Inbox(لیست فولدرها رانمایش می دهد)

ج)Delet item(نامه های حذف شده در این پوشه قرار می گیرد)

د)Out box(نامه های دریافت شده در این پوشه قرارمی گیرند)

6-در کدامیک از گزینه های زیر می توان نامه های خوانده شده را پنهان کرد؟

الف)Biased message           ب)Below message        ج)View bar              د)Toolbar

7-برای حذف نامه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)انتخاب گزینهDeletاز منویEdit              ب)انتخاب نامه مورد نظر و فشردن دکمهDeletاز صفحه کلید

ج)انتخاب گزینه Deletاز منوی View                        د)الف وب

8-شبکه Lanجزء کدام شبکه ها می باشد؟

الف)شبکه محلی               ب)شبکه گسترده               ج)شبکه شهری                 د)همه موارد

9-صفحه آغازین هر سایت در اینترنت چه نامیده می شود؟

الف)      It                      ب)Address                   ج)Link                          د)Home page

10-کدام سیستم آدرس دهی به اینترنت می باشد؟

الف)Ttc             ب)Isp               ج)Http              د)It

11-کدام گزینه  در نوار ابزار از بارگیری صفحه وب جلوگیری میکند؟

الف)Forward                ب)Refresh                    ج)Stop                         د)history

12-اگر بین دو واژه برای جستجو از کلمه ORاستفاده کنیم کدامیک از تعاریف زیر را شامل می شود؟

الف) جستجو کردن سایتی که در آن واژه اول بدون واژه دوم   

  ب)جستجوی سایتی که واژه اول همراه با واژه دوم باشد

ج)جستجودر سایتی که درآن یکی از دوواژه یا هردو واژه وجود داشته باشد.

د)جستجو سایتی که در آنها فاقد کلمه سمت راست باشد

13-برای ارسال نامه کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Trash               ب)Draft                  ج)Send                  د)Bulk

 14-در طبقه بندی دامنه وب سایت هاORGرا توصیف کنید.

الف)سازمان های تجاری و شخصی                             ب)سازمانهای غیر انتفاعی

ج)دانشگاهها و مراکز آموزشی                                   د)شبکه وارائه کننده خدمات شخصی

15-انتخاب کدام گزینه باعث اتصال به اینترنت می باشد؟

الف)Connect                 ب)Disconnect               ج)Download                 د)Upload

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ساعت 15:3  توسط اندیکلائی