نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوال رایانه کار درجه یک (ویژوال بیسیک)

الگوریتم و فلوچارت

1-کدام نماد زیر در فلوچارت بعنوان ورودی استفاده می شود؟

            الف)  مستطیل      ب)   لوزی                ج) بیضی                   د)متوازی الاضلاع

3-کدام شکل زیر مفهوم دستور شرط را بیان می کند ؟

           الف)  مستطیل      ب)   لوزی                ج) بیضی                   د)متوازی الاضلاع

4-کدام شکل زیر مفهوم دستور شروع و پایان را بیان می کند؟

            الف)  مستطیل      ب)   لوزی                ج) بیضی                   د)متوازیالضلاع

5-از کدام شکل در فلوچارت برای محسبات استفاده می شود؟

            الف)مستطیل      ب)دایره                 ج)متوازی الاضلاع         د)لوزی

7-کدامیک از گزینه های زیر یک خروجی می باشد؟

            الف) مقدار Sum را برابر صفر قرار بده                   ب)در صورتیکه N< 20 به مرحله 2 برو

            ج) M= A * B                                                    *د) مقدار Product را چاپ کن

9-در الگوریتم زیر ، حلقه چند بار تکرار می شود؟

1-شروع             

2- (K=0)                     

3-( (A, B را بخوان                     

4( (C=A+ B 

5-(c ) را چاپ کن

6- (k=k+2 )     

 7- اگر K<9 بود برو به مرحله 3 

8- پایان

            *الف) 5        ب)9                      ج)7               د)۶ 


ویژوال بیسیک

8-کدام دکمه در پنجره پروژه (Project) برای نمایش پنجره کد نویسی می باشد؟

            *الف)View Code            ب)View Object       ج)Toggle Folder           د)Form Layout

10-ویژوال بیسیک بر چه اساسی طراحی شده است؟

       الف) ساخت یافته        ب) تابع گرا       * ج) شی گرا        د) متن گرا

11-برای باز کردن پروندهای که از قبل وجود دارد از کدام گزینه کادر تبادلی شروع VB استفاده میشود؟

        الف) New    *  ب)Exiting      ج)Recent      د) Open

13-جهت فعالنمودن سریع پنجره خصوصیات (Properties) از کدام کلید استفاده می شود؟

            الف)Ctrl + P            *ب)F4                   ج)Shift + F5               د)F5

14-کدامیک از گزینه های زیر مکانی برای نگهداری یک مقدار در برنامه است که قابل تغییر می باشد ؟

            الف)ثابت      *ب)متغیر                        ج)کد                      د)برنامه

15-هرگاه نوع داده متغیری در ویژوال بیسیک تعریف نشود به صورت پیش فرض آن متغیر از چه نوع داده ای در نظر گرفته خواهد شد ؟

            الف) Boolean             ب)String                ج)Integer              *د)Variant

16-کدام علامت پسوند متغیر واحد پول (Currency) می باشد؟

            الف)&                        *ب)@                      ج)%                             د)$

18- پسوند فایل نوشته شده در ویژوال چیست؟

       الف) BAS          ب)VAB          * ج)VBP           د)PRO

19-با کدام کلید می توان برنامه های VB را اجرا کرد؟

            الف)F5                               ب)F9                 ج)F8( د         F9

21-داده هائی از نوع Byte چند بایت از حافظه را اشغال می کند؟

          *الف) یک         ب) دو               ج) سه                د)چهار

22-نام متغیر ها حداکثر می تواند چند کاراکتر باشد؟

          الف)دو بایت          ب) چهاربایت          ج)هشت بایت        *د)شانزده بایت

25-در برنامه نویسی VB ، اعداد صحیح (Integer) چند بایت از حافظه را اشغال می کند ؟

الف)1                *ب)2                             ج)4                        د)8

26- در برنامه نویسی VB ، اعداد صحیح بلند (Long) چه مقدار از حافظه را اشغال می کند؟

الف) 1              ب)2                              *ج)4                             د)8

26-کدامیک از عملگرهای زیر برای ترکیب رشته ها بکار می رود؟

            الف)And                      *ب)&                 ج)Add                        د) *

32-کدام عملگر منطقی فقط زمانی درست است که هر دو عملوند آن صحیح باشد؟

            الف)OR                *ب)AND                    ج)NOT                        د)XOR

33-حاصل عبارت مقابل کدام گزینه می باشد ؟               15- 6 / 2 * 4

            الف)1                  ب)16   *                 ج)3                            د)18

35-از کدام کلمه کلیدی برای اعلان یک متغیر استفاده می شود؟

            الف)Value           ب)Declave                 ج)Void                        *د)Dim

36-کدام عملگر منطقی از اولویت بالاتری نسبت به سایر عملگرها ی منطقی برخوردار است ؟

            الف)AND            ب)OR                    *ج) NOT                     د)XOR           

37-کدام عملگر ریاضی نسبت به سایرین از اولویت پائینتری برخوردار می باشد؟

            *الف) +          ب)تقسیم                      ج) ^                              د) *

 

 

 40-کدام فرمان مشابه دستور IF عمل می کند؟

            الف)For              ب)While           ج)Until                        *د)Slect Case

                                       42-نتیجه برنامه زیر در صورتیکه  N = 8 باشد چیست؟

 

            الف) Pascal

            ب) 5

            *ج) QBassic

            د) 8

Select Case  N

            Case  5

Text 1 . Text  = " Pascal "

Case  8

Text 1 . Text = " Q Basic "

End  Select

 

 

 

 

 


45-کدام کزینه زیر در پایان دستور Select قرار می گیرد ؟

            الف) End               ب)Select Case                  *ج) End Select       د)Select

46-کدام گزینه زیر برای اجرای دستورات حلقه با تکرار معین بکار می رود؟

            *الف)For… Next                ب)While … Wend               

ج)Do While …. Loop        د)Do …. Loop While

47-خروجی برنامه مقابل چیست؟

 

            الف) نمایش اعداد 10 تا 98

            ب) نمایش اعداد فرد دو رقمی

            ج)نمایش اعداد زوج یک تا صد

            *د) نمایش اعداد زوج دو رقمی

For I =  10  To   98  Step 2

            Form 1 . Print  I

Next

 

 49-کدام کلمه کليدي زير براي تعريف يک رويه عمومي استفاده مي شود؟

الف)Private                      *ب)Public                ج)DIM                 د)SUB

50-کدام گزينه زير براي تعريف يک رويه فرعي مناسب است؟

            الفPrivate                             ب)Public 

            *ج)Sub…. Endsub              د)Function ……end function

51-کدام کلمه کليدي زير براي تعريف يک رويه خصوصي استفاده مي شود؟

            *الف)Private          ب)Public                  ج)DIM                         د)SUB

 

52-نوع تابع بازگشتي دررويه تابعي زير چيست ؟

Public Function Fast ( B As Integer) As Integer

الف)رشته اي              *ب)عددي صحيح            ج)منطقي            د)اعشاري

53-کدام تابع زير تعدادي از کاراکترهاي يک رشته را جدا مي کند؟

            الف)Insert             *ب)MID                 ج)LEN                         د)ASC

54-کدام گزينه زير فضاي خالي را از دو طرف رشته حذف مي کند؟

            الف)LTrim                                ب)RTrim    *ج)Trim           د)All Trim

67-در تابع Str Comp اگر مقدار مقايسه صفر شود، مغهوم آن چيست؟

            الف)هرگاه رشته اول بزرگتراز رشته دوم باشد.      ب)هرگاه رشته اول کوچکتر از رشته دوم باشد.

            *ج)هرگاه دو رشته يکسان باشد.                           د)هرگاه يکي از رشته ها Null باشد .

68-کدام تابع زير يک رشته را در رشته ديگر جايگزين مي کند؟

            الف)Instr( )                     *ب) Replace ( )       ج)String ( )        د)Space( )

75-پيش فرض نوع داده اي جعبه متن (Text Box) چيست؟

            الف)عدد    ب)رشته                      ج)تاريخ                          د)منطقي

76-کدام خاصيت موجب ميشود کاربر نتواند در جعبه متن چيزي تايپ کند ؟

            الف)Set Text         ب)Text                       *ج)Locked                  د)value

78-کنترل Frame به چه منظوري استفاده مي شود؟

            الف) براي ايجاد کادر                      ب) براي گروه بندي کنترلها              ج) دکمه انتخاب                 د)ايجاد کادر متن

83-دستوري که در آن مي توان به List Box مقاديري را اضافه کرد چه نام دارد ؟

            الف)Add                                   ب)Add List                              *ج)Add Item               د)New List

84-با کدام دستور مي توان يک آيتم را از List Box حذف کرد؟

            *الف)Remove Item                 ب)Clear                                  ج)Add Item                 د)List Index

85-کدام خاصيت زير براي مرتب سازي محتويات يک List Box استفاده مي شود؟

            الف)Selected                          *ب)Sorted                               ج)List Index               د)List Count

1-SynTax Errors Are Detected…………..

            a)At  Design Item                                                                 *b)At runtime

            c)only When speeific Conditions Are Met                       d)At Code

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 8:16  توسط اندیکلائی  |