نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوال ورد جهانی 4

1- در پاصفحه (footer) کلمه 2005 word را تایپ کرده، سپس رنگ (color) آن را قرمز (red), حالت آن را مورب (Italic) و در نهایت آن را وسط چین (Center) نمائید.

2- برای دیدن تعداد پاراگراف ها, لغات و ... موجود در سند گزینه مناسب را انتخاب نمائید سپس منو آن را فعال کنید. (از پنجره word count)

3- یکی از خطوط متن موجود، را با استفاده از بالت های (bullet) هندسی نشانه گذاری نمایید (روی خط کلیک نموده ونشنانه گذاری کنید).

4- صفحه فوق دو ستونی (column) شده است، برای رفتن به ستون دوم صفحه، گزینه مناسب را از منوی Insert انتخاب نمائید .

5- یک صفحه با سه ستون (column) متنی ایجاد نمائید.

6- خانه های یکپارچه (merge) شده را به حالت اولیه برگردانید و یک سطر (Row) به جدول ایجادشده اضافه (insert) نمایید.

7- به جدول (table) ایجاد شده، یک ستون (Column) اضافه نمائید و سپس 5 خانه از آن را در هم ادغام (merge) کنید.

8- سه خانه جدول (table) ایجاد شده را در هم ادغام (merge) و 5 سطر (Row) به آن اضافه نمائید .

9- کل جدول (table) زیر را انتخاب کرده و آن را حذف (delete) نمائید.

10- به جدول (table) ایجاد شده، 4 ستون اضافه کنید و سپس کل جدول (table)را انتخاب (Select) نمائید.

11- یک جدول با 5 ستون و 5 سطر ایجاد نمائید، و در خانه اول آن (از سمت راست) کلمه word را تایپ نموده،

a. و سپس نوع قلم (Font) آن را به Tahoma،و اندازه (size) آن را به 18 تغییر دهید.

12- با استفاده از کلیدهای صفحه کلید، اندازه (size) عبارت

13- (If the changes to the workspace copy conflict with changes you've made to your copy) را به 32 برسانید.(به مراتب اضافه شود) 

14- با استفاده از ترکیب کلیدهای صفحه کلید ، اندازه (size) قلم(font) متن تایپ شده را به 15 تغییردهید.

15- با استفاده از ترکیب کلیدهای صفحه کلید، نوع قلم (Font) متن تایپ شده را به Tahoma تغییردهید. 

16- با استفاده از تعریف یک سبک (Style) جدید، یک کادر گرافیکی (border) سایه دار با رنگ (color)

17- نارنجی(Orange)، و(Width) پهنای 1pt دور متن فوق ایجاد کنید به گونه ای که رنگ زمینه (background) آن بنفش (Lavender) باشد.

18- با استفاده از تعریف یک سبک (style) جدید، دور متن تایپ شده یک کادر گرافیکی (border) سایه دار (Shadow) با (Width) پهنای 3pt و رنگ (color) قرمز (red)، رسم کنید.

19- با استفاده از نوار ابزار Formatting دور متن تایپ شده یک کادر گرافیکی (border) ایجاد کنید و در نهایت متن را به صورت (Justify) همتراز نمایید.

20- مقدار Default Tab Stop را به 1.5 تغییر داده، سپس متن فوق را انتخاب کرده و با استفاده از منوی Font جلوه نمایشی یا Text Efect آن را به Shimmer تغییر دهید.

21- با استفاده از کادر Paragraph، گزینه های مناسبی را که باعث می شوند تا در صورت شکسته شدن یک کلمه

22- در انتهای یک سطر خط تیره گذاشته نشود و نیز گزینه مناسب برای اینکه شکستگی صفحه در وسط پاراگراف اتفاق نیفتد را انتخاب نمایید.

23- خط اول پاراگراف ایجاد شده را طوری تنظیم نمائید، که نسبت به بقیه خطوط، به اندازه 1 سانتی متر تورفتگی (first line) داشته باشد .

24- خط اول پاراگراف ایجاد شده را طوری تنظیم نمائید، که به اندازه 5 سانتی متر نسبت به بقیه خطوط، زائدگی (Hanging) داشته باشد.(by=5) سبک (Style) جدیدی به نام Style1 ایجاد نمائید به طوریکه در اطراف متن ایجاد شده لبه (Border) ایجاد کند.

25- سند جاری را به نام icdl.doc در درایو c ذخیره (save) نمائید.

26- در عبارت فوق، مهارتهای دوره ICDL نوشته شده است، آنها را با استفاده از کلید مناسب در صفحه کلید از هم جدا نمائبد. 

27- عبارت پاک شده در متن را بر گردانید و سپس رنگ صفحه (background) را نارنجی (Orange) کنید. 

28- تمام لغت های "XML" موجود در متن را به "Flash" تغییر دهید.(با استفاده از Replace) 

29- با استفاده از پنجره سیمبل (symbol) کاراکتر ویژه TM راانتخاب کرده و در انتهای عبارت (Windows XP) قرار دهید.

30- با استفاده از پنجره سیمبل (symbol), ® را انتخاب کرده و در انتهای عبارت "Windows XP" قرار دهید.

31- فاصله (spacing) بین کلمات انتخاب شده "You can conduct research on topics using an encyclopedia" رابه4pt تغییردهید .

32- عبارت "If you want to format the XML data in a particular way, specify an XSL Transformation"را بصورت کنده کاری (Engrave) و تو پر (Bold) درآورید.

33- عدد 6 را به اندیس بالا (superscript) و حرف c را به اندیس پایین (subscript) تبدیل کنید. 

34- گزینه مناسب برای اینکه یک خط در وسط عبارت "Microsoft Office Word 2003" کشیده شود را انتخاب کرده (Strikethrough), سپس آن را زیر خط دار(Underline) نمایید.

35- نوع قلم (font) عبارت "Microsoft Office Professional Edition 2003" را Verdana و رنگ (color) عبارت را قرمز (red) نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۸۷ساعت 16:29  توسط اندیکلائی  |