نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوالات ويندوزWindows

1- كدام دکمه در نوار ابزار ساختار درختي را در پنجره My Computer نمايش مي دهد؟

الف) Up   ب) Folder         ج) View              د)Folder Option

2- در كداميك از ليستهاي زير مي توان محل جستجوي فايلها را تعيين نمود؟

الف) All Or Part Of The File Name      ب) Lookin

ج) A word or phrase in the file      د) Containing Text

3-برای انتخاب آیکن ها بطور  همجوار از کدام کلید استفاده می کنیم؟

الف)Ctrl ب)Shift  ج)Alt   د)Esc

4- برای اینکه اطلاعات حذف شده در داخل Recycle Bin قرار نگیرد کلید.................نگه می داریم؟

الف)Shift         ب)Ctrl            ج)Alt د)Ctrl + Shift

5-در نمایش آیکنها بطوریکه بتوان نمایش آیکنها را کاشیکاری دید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

الف)Tiles          ب)Icon                    ج)Thumbnails                  د)List

6- برای اینکه یک آیکن میانبر از یک برنامه داشته باشیم ، روی آن کلیک راست کرده و گزینه ............... را انتخاب می کنیم ؟

    الف) Cut        ب) Copy         ج) Send To            د) هیچکدام

7- معادل عمل Cut   از منوي  Edit  تركيب كدام كليدها مي باشد ؟

         الف ) Alt + F4          ب) Ctrl + X        ج) Ctrl + C             د)Ctrl + Z   

8-جهت محافظت از صفحه نمایش از گزینه ...................... استفاده می کنیم ؟

الف) Properties          ب) Screen Saver      ج) Customize                د) Themes

9- برای تغییرنام فایل یا پوشه ها در ویندوز از کدام دکمه استفاده می شود ؟ 

الف) F2                     ب) F1                       ج) F3                 د) My Computer 

10-  هر پنجره ای که باز می شود دکمه آن در کدام قسمت قرار می گیرد

الف ) Toolbar              ب ) Task Manager        ج ) System Tray          د ) منوی Start

11 در چه مسیری برنامه های نقاشی و واژه پرداز وجود دارد

    الف ) Start/All Programs /Accessories               

     ب ) Start/All Programs /System Tools  

    ج ) Start/All Programs /Accessories/Entertainment    

    د ) Start/All Programs /Games

12 - در پنجره Display Properties و تب Desktop  کدام دکمه نحوه نمایش تصویر را مشخص میکند.

    الف - Position  ب Background          ج - Color     د Customize Desktop

13 -  در برنامه Word Pad  کدام گزینه برای ضخیم کردن متن بکار می رود

    الف - Underline    ب - Italic              ج - Bold         د Fill

14- براي مرتب سازي آيكن ها بر اساس پسوند از منوي ميان بر ، كدام مورد را انتخاب مي كنيم ؟

الف)  Name            ب)  Date               ج) Size                د) Type

 15-با كداميك از گزينه هاي زير پنجره ها به حداقل مي رسند؟

الف) Cascade                                ب) Toolbars 

ج) Show The Desktop                      د) Tile Windows Horizontally

16 - برای سازماندهی فایلها بهتر است آنها را داخل ................ قرار دهیم

الف ) Folder      ب) My Document         ج) My Computer    د ) Desktop

17- جهت ايجاد يك پوشه در ويندوز كدام گزينه صحيح است ؟

الف ) File→New→Text Document            ب ) File→New→Folder

ج ) Edit→New→Text Document              د ) Edit →New→Folder

18-كدام گزينه براي تغيير نام پوشه صحيح نمي باشد ؟

الف) كليك راست روي پوشه و انتخاب گزينة Rename         ب) از منوي Edit  گزينة Rename  را انتخاب مي كنيم

ج) انتخاب پوشه و سپس كليك روي نام پوشة مورد نظر           د) انتخاب پوشه وسپس فشردن كليد F2

19- در پنجره  خصوصيات درايوها كدام قسمت ظرفيت فضاي استفاده شده ديسك را نمايش مي دهد

الف)Free Space               ب) Capitally             ج) Used Space               د) Type  

20- چگونه مي توان توسط ماوس پنجره را جابجا نمود؟

الف) با كشيدن نوارعنوان پنجره              ب) باكشيدن نوار منوي پنجره

ج) كوچك نمودن پنجره                         د) بزرگ نمودن پنجره

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1-به دوبار فشردن سریع و پشت سرهم دکمه ماوس چه می گویند؟

الف)Click                   ب)Left click                  ج)Right click                 د)Double click

2-در کدام قسمت از نوار وظیفه آیکون برنامه های ساکن در حافظه دیده می شود؟

الف)System Tray        ب) Task Manager         ج)Start                         د)هیچکدام

3-کدامیکاز موارد زیر برای راه اندازی مجدد کامپیوتر بکار م ی رود؟

الف)shut down           ب)Restart                     ج)Stand by                   د)Hibernate

4-برای تعویض کاربر بعد از دکمه استارت کدامیک از گزینه های زیر را باید انتخاب کرد؟

الف)Log off                ب)Turn off                    ج)Stand by                   د) Hibernate

5-برای دسترسی به برنامه ماشین حساب کدامیک از مسیرهای زیر را باید انتخاب کنیم؟

الف)Start/All programs/calculator

ب)Start/accessories/All programs/Calculator

 ج) Start/All program/Accessories/Calculator د )هیچکدام

6-Title bar به چه معناست؟

الف)نوار مرورگر            ب)نوار منو                      ج)نوار ابزار                     د)نوار عنوان

7-برای اینکه پنجره Maximizeشده را به اندازه قبلی برگردانیم کدام یک از مواردزیر را باید انتخاب کنیم؟

الف)Minimize ب)Restore                    ج)Close                        د)Toolbar

8-چنانچه اندازه پنجره کوچک باشد و نتواند اطلاعات مسیرجاری را نشان دهد کدامیک از موارد زیر به صورت اتوماتیک ظاهر می شود؟

الف)   Task bar           ب)Menu bar                 ج)Title bar                    د)Scroll bar

9-کدامیک از موارد زیر جزء نوار منو نمی باشد؟

الف)File       ب)Edit                          ج)Search                      د)View

10-با انتخاب کدامیک از دکمه های نوار منو می توان روش نمایش محتویات داخل پنجره را تعیین کرد؟

الف)View                   ب)File                          ج)Edit                           د)Tools

11-کدامیک از گزینه های نوار ابزار ساختار درختی پوشه را فعال می کند؟

الف) Search               ب)Back                        ج)Folders                     د)Forward

12-کدامیک از نوارهای زیر مسیر پنجره را نمایش می دهد؟

الف)نوار منو                 ب)نوارابزار                      ج)نوار آدرس                   د)نوار مرورگر

13-برای فعال یاغیر فعال کردن نوار ابزار از کدامیک از گزینه های زیر می توان استفاده کرد؟

الف)Links                  ب)Customize                ج)Standard Buttons      د)ب وج

14-برای مرتب کردن آیکونهای دسک تاپ بر حسب تاریخ کدامیک از زیر گزینه های Arrange Icons By را باید انتخاب کنیم؟

الف)Name                 ب)Type                        ج)Size                          د)Modified

15-کدامیک از دکمه های زیراز سربرگScreen saverمحافظ انتخاب شده را به صورت پیش نمایش نشان می دهد؟

الف)Wait                   ب)Preview                    ج)Setting                      د)On Resume

 

16-اسم یک فایل حداکثر از چند کاراکتر تشکیل شده است؟

الف)25۰                     ب)256               ج)150               د)80

17-پسوند Txt برای چه نوع فایلی استفاده می شود؟

الف)تصویری                ب)صوتی                                    ج)متنی                           د)هیچکدام

18-کلید F2برای چه کاری استفاده می شود؟

الف)حذف پوشه یا فایل    ب)تغییرنام                       ج)انتقال پوشه یا فایل          د)نوسازی

19-در بررسی خصوصیات درایو کدام گزینه ظرفیت کل دیسک گردان را نمایش می دهد؟

الف)Tipe                    ب)Used space              ج)Free space                د)Capacity

20-ترکیب کدام یک از کلیدهای زیر معادل گزینهCut می باشد؟

الف)Ctrl+x                 ب)Shift+x                     ج)Shift+z                      د)Alt+x

21-برای ایجاد یک سند جدید از کدام یک از راههای زیر می توانیم استفاده کنیم؟

الف)از منوی Fileگزیه Newرا انتخاب می کنیم.

ب)دکمه Newاز نوار ابزار را کلیک می کنیم.

ج)کلیدهای Ctrl+Nرا از صفحه کلید فشار می دهیم.د)همه موارد

22-برای ذخیره کردن سند از منوی Fileکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Save                   ب)Open                       ج)New                         د)Permission

23-کدامیک از کلیدهای صفحه کلید معادل اجرای برنامهSearchمی باشد؟

الف)F2                       ب)F3                            ج)F5                             د)F8

24-فشردن کلید Ctrl+Vچه عملی انجام می دهد؟

الف)Copy                  ب)Paste                        ج)Cut               د)Delet

25-کلید میانبر فرمانUndoکدام است؟

الف)Ctrl+z                 ب)Shift+z                     ج)Alt+s            د)Ctrl+s

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۶ساعت 0:44  توسط اندیکلائی  |