نمونه سوال

نمونه سوالات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و بنیاد ICDL جهانی

نمونه سوال اکسلExcel

1- کدام یک از گزینه های زیر برای ایجاد نمودار به کار می رود؟

الف)                   Insert / Chart    ب) Insert / Graph   

 ج) Insert / Column Graph          د)  الف و ب

 

2-در پنجره Chart wizard کدام تب مشخص می کند که خطوط شبکه ظاهرشوندیا نشوند ؟

الف) Axes        ب) Gridlines      ج) legend             د) titles

 

3- فرمول ( A1 : A4 ) Count / ( A1:A4 ) Sum = معادل کدامیک از فرمانهای زیر است ؟

     الف) (A1 : A4 ) Max                                 ب) ( A1 : A4 ) Count ) Sum

     ج) (( A1 : A4 ) Sum ) Count                   د) Average ( A1 : A4 )

 

4-عنوان نمودار در سربرگ ..... و محل قرارگیری راهنمای نمودار در سربرگ ........ از پنجره Chart Wizard تنظیم می گردد ؟

الف) Legend - Title                                 ب) Gridlines - Title   

ج) Axes - Legend                                    د) Data Series - Header

 

5- برای اضافه کردن محدوده های مجزای دیگر به محدوده انتخاب با صفحه کلید کدام گزینه است ؟

     الف) پائین نگه داشتن کلید Shift                    ب) فشردن کلیدهای Shift + F8

     ج) اجرای Edit / Add                          د) پائین نگه داشتن کلید Alt

 

 6- کدامیک از  نرم‌افزار‌هاي زیر جزء نرم افزار صفحه گسترده نمی باشد؟

الف) اكسل           ب) لوتوس      ج) كواتروپرو            د) Word

 

7-اگر مقادیر D1 تا D6 به ترتیب 8 و 14 و 16 و 10 و 18 و 24 باشد تابع روبرو چه عددی را بر می گرداند؟

= Max (D1:D5)

الف) 24                  ب) 8           ج) 16                    د) 18    

 

8- از کدام کلیدهای زیر براي فعال كردن صفحه‌كاري باصفحه كليد استفاده می شود ؟

الف) Ctrl + Page Up        ب)Alt + Enter

ج)Ctrl + Enter                  د)Alt + Page Up

 

9- برای حذف نمودن یک توضیح از سلول کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) Comment Edit از منوی Insert   

 ب) راست کلیک روی سلول و انتخاب گزینه Comment Edit

ج) Comment  Hideاز منوی Insert   

 د) راست کلیک روی سلول و انتخاب گزینه Comment Delete

 

10-در پنجره Chart Wizard از سربرگ Data Labels کدام گزینه موجب می شود تا مقادیر نمودار روی هر میله نمودار نوشته شود ؟

     الف) Value               ب) Series Name   ج) Show Label         د) Show Value

 

11- کدامیک از گزینه های زیر در صفحه Number از کادر محاوره Format Cells تعداد ارقام اعشار را تعیین می کند ؟

     الف) Decimal Places   ب) Scientific  ج) Precentage     د) Fraction

 

12- برای تعیین اینکه متن داخل سلول چگونه قرار بگیرد ( چپ چین ، راست چین و ... ) از کدام تب مربوط به Format cells باید اقدام نمود ؟

     الف) Font           ب) Alignment     ج) Border            د) Pattern

13-  کدام یک از گزینه های زیر در کادر محاوره Font برای تعیین فونت توان ( اندیس بالا ) به کار

می رود ؟

     الف) Strikethrough   ب) Supper Script   ج) Underline   د) Sub Script

 

 14- کدام گزینه برای کپی کردن فرمت خانه های انتخاب شده در خانه های دیگر بکار می رود ؟

     الف) Paste           ب) Cut               ج) Format Painter       د) Copy

 

15- نام سری داده ها در داخل کدام کادر نمایش داده می شود ؟

     الف) Legend              ب) Title        ج) Category          د) Data Table

 

16-برای اضافه کردن حاشیه به سلولهای دلخواه ................. :

     الف) از تب Alignment از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم .

     ب) از تب Protections از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم .

            ج) از تب Patterns از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم .

     د) از تب Border از پنجره محاوره ای Format Cells استفاده می کنیم .

 

17-...... تابعی است برای محاسبه تعداد اطلاعات عددی در یک محدوده از کاربرگ ؟

الف) Count     ب) Average           ج)  Round         د) Auto Sum

 

18-کدامیک از موارد زیر نمی تواند آدرس یک خانه از صفحه کاری باشد؟

الف) ZA5         ب) 2 BAج) A1     د) EZ1000

 

19-در یک خانه چه نوع اطلاعاتی نمی توان وارد کرد؟

الف) متنی               ب) تاریخ و زمان         ج) عددی            د) تصویر

 

20-کدامیک از موارد زیر فرمول محسوب نمی شود ؟

     الف) = A1 + B1                                 ب) = 5 + 7      

       ج) Sum ( A1 : A5 )(د                   = Max ( A1 : A5 )

==================================================

1-کدام گزینه مطابق Undo/Redo می باشد؟

  الف Ctrl+X/Ctrl+C(      ب)Ctrl+Z/Ctrl+Y    ج)Ctrl+S/Ctrl+V    د)هیچکدام

2-برای انتقال محتویات سلول کدام کلید های ترکیبی استفاده می شود؟

  الف)Ctrl+X          ب)Ctrl+S            ج)Shift+X            د)Shift+X

3-بای تعریف روزهای هفته در Exel کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف)Tools/Custom List/Add                 ب)Insert/Auto fill/Add

  ج)Format/Cell/Add                                د)Insert/Chart/Add

4-برای ایجاد جدول در Exel گزینه............را از منوی Format/Cellsانتخاب می کنیم؟

  الف)Aligment          ب)Border                ج)Protection              د)Mumber

5-دکمهFormat painter کدامیک از عملیات زیر را انجام می دهد؟

  الف)تغییر عرض و ارتفاع ستون   ب)کپی قالب بندی       ج)راهنما       د)پرکردن خودکار چند خانه

6-برای الگو کردن یک فایل کدام گزینه صحیح می باشد؟

  الف)Book1        ب)Template         ج)Sheet                    د)هیچکدام

7-پسوند فایل های الگو در Exel چیست؟

  الف)Xls               ب)Xlt                         ج)Xss                        د)Xll

8-برای ادغام سلولهای انتخاب شده کدامیک از عملیات زیر صحیح می باشد؟

  الف)Merge Cell        ب) Shrink to fit       ج)Orientation        د)Subscript

9-اگر عمل دراگ روی نام Sheet به همراه فشار کلید .............باشد عمل کپی انجام می شود.

  الف)Ctrl            ب)Tab          ج)Shift                      د)Alt

10-هر فایل در Exel به طور پیش فرض چند صفحه دارد؟

  الف)1        ب)2                       ج)5                    د)3

11-کدامیک از عملگر های زیر در یک عبارت بالاترین اولویت را دارد؟

  الف)جمع و تفریق              ب)توان             ج)درصد                   د)عبارت داخل پرانتز

12-کدامیک از توابع زیر برای محاسبه تعداد سلول های یک محدوده که حاوی داده های عددی هستند استفاده می شود؟

  الف)Max                 ب)Average                 ج)Count                 د)Min

13-کدام گزینه از تبNumber و از قسمت Category برای تعیین قالب اعداد به صورت پولی(ارزی)می باشد؟

  الف)Precentage           ب)Special       ج)Decimal places      د)Currency

14-پسوند فایل اکسل چیست؟

  الف)Doc               ب)Mdb                        ج)Html                           د)Xls

15-صفحه Exelچند ستون دارد؟

  الف)255 ب              300                          ج)1024            د 2048

16-انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره Format Cells اگر متن در خانه فعلی جا نشود بقیه متن در سطر های بعدی قرار گیرند؟

  الف)Wrap text            ب  Merge Cells    

  ج)Shrink To Fit        د)این امکان در Exel وجود ندارد.

===========================================================================

 1-برنامه Excel زیر مجموعه کدام یک از انواع برنامه های زیر است؟

الف)واژه پرداز       ب)برنامه های ترسیمی        ج)بانکهای اطلاعاتی       د)برنامه های صفحه گسترده

2-کدامیک از موارد زیر در حوزه کاربرد صفحه گسترده قرار ندارد؟

الف)ارزیابی و اصلاح دادهها     ب)محاسبه و مقایسه اعداد   

 ج)حروفچینی و صفحه آرایی     د)ترسیم نمودارهاوتهیه گزارش

3-کدامیک از نرم افزار های زیر جزء نرم افزار های صفحه گسترده نمی باشد؟

افل)اکسل                     ب)لوتوس              ج)اکسس             د)کواتروپرو

4-پسوند فایل در Exel چیست؟

الف)XlS  ب)MDB              ج)Doc د)Slx

5-هر فایل در Exelبطور پیش فرض از چند صفحه کاری تشکیل شده است؟

الف)1 ب)2                              ج)3                   د)4

6-نام آخرین ستون Exel چیست؟

الف)VI      ب)IV             ج)AV               د)VA

7-نام فایل EXELبطور پیش فرض چیست؟

الف)Book1            ب)Doc1                 ج)Presentatiol               د)Data Base

8-حداکثر تعداد سطر در صفحه کاری چند تاست؟

الف)66355 ب)63536           ج)65365            د)65536

9-برای فعال کردن صفحه کاری (Work sheet)با صفحه کلید از چه کلیدهایی می توان استفاده کرد؟

الف)Ctrl+Page up     ب)Shift+Page up           ج)Ctrl+Page down       د)الف وج

10-برای ویرایش محتویات سلول(Cell) از چه کلیدهای استفاده می شود؟

الف)F1                       ب)F2                ج)F3                 د)F4

11-برای انتخاب سلولهای هم جوار و سلولهای غیرهمجوار به ترتیب از راست به چپ از چه کلیدهایی استفاده می شود؟

الف)Alt+Shift ب)Ctrl+Shift                 ج)Shift+Ctrl  د)Ctrl+Alt

12-کلید میانبر فرمان Undoچیست و به کمک این فرمان تا چند فرمان را می توان لغو کرد/

الف)14,Ctrl+Y           ب)16,Ctrl+Z                 ج)16,Ctrl+Y                 د)14,Ctrl+Z

13-کدامیک از توابع زیر برای محاسبه تعداد سلولهای یک محدوده که حاوی داده های عددی هستند،استفاده می شود؟

الف)Max                    ب)Average                   ج)Count                       د)Min

14-کدامیک از گزینه های زیر به معنای شرح یا توضیح نموداری می باشد؟

الف)Leged                 ب)Series                       ج)Axes                         د)Titles

15-پسوند فایل الگو در Exel چیست؟

الف)Xls                      ب)Xlt               ج)Xll                د)Xss

16-در قالب بندی خانه هاFormat Cellsکدامیک از گزینه های زیر متنی طولانی را کوچک وریز می کند تا داخل سلول جا گیرد؟

الف)Merge cells         ب)Shrink to fit              ج)Orientation                د)Wrap text

17-در یک عبارت کدامیک از عملکرهای زیر بالاترین اولویت را دارد؟

الف)جمع و تفریق          ب)توان               ج)درصد             د)عبارت داخل پرانتز

 

 1-کدامیک از گزینه های زیر جز نرم افزار های صفحه گسترده هستند؟

الف)کواتروپرو               ب)لوتوس                        ج)اکسس             د)الف و ب

2-صفحات کاری در اکسل به طور پیش فرض چه نامیده می شود؟

الف)Book                  ب)Doc                         ج)txt                 د)Sheet

3-حداکثر تعداد سطری که در هر صفحه کاری جای می گیرد........می باشد و با ...................شماره گذاری می شود.

الف)63537-حروف        ب)65536-اعداد               ج)65536-ستون               د)هیچکدام

4-ستون های Exelبا Aشروع و تا ......نامگذاری شده و حداکثر ستون آن................می باشد.

الف)250-IV                ب)256-IIv                     ج)200-VIV                   د)256-Iv

5-سلول فعال چگونه از سلولهای دیگر متمایز می شود؟

الف)کادر دور آن نازک و آدرس آن در قسمت Name box

ب)کادر دور ان نازک و آدرس آن در قسمت Work Box

ج)کادر دور آن ضخیم و ادرس آن در قسمت Name boxد)هیچکدام

6-کدامیک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سطر و ستون جدید به کار می رود؟

الف)Insert/Row          ب)Format/Cell              ج)Insert/Columns          د) Insert/Cell

7-برای حذف محتویات یک سلول کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

الف)انتخاب سلول و دکمه Delet از صفحه کلید  ب)از منوی Edit انتخاب گزینه Clear/Contents

ج)انتخاب سلول و کلیک راست و انتخاب گزینه Delet             د)همه موارد

8-برای ثبت داده ها در سلول کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)فشردن کلیدEnter    ب)فشردن کلیدTab           ج)فشردن کلید Back space           د)همه موارد

9-کدامیک از گزینه های زیر جهت ویرایش محتویات داخلی سلول درست می باشد؟

الف)دابل کلیک بر روی سلول        ب)فعال کردن سلول و فشار کلیدF3  

  ج)فعال کردن سلول و کلیک در نوار فرمول  د)الف وج

10-انتخاب سلول و انتخاب گزینه Cell/Contentsاز منوی Editکدامیک از عملیات زیر راانجام می دهد؟

اف)ویرایش سلول   ب)حذف محتویات سلول   ج)فعال و غیر فعال کردن نوار    د)اضافه کردن سطر جدید

11-برای ایجاد یادداشت متنی در یک سلول کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)Insert/chart  ب)کلیک راست روی سلول و گزینهComment  ج)Insert/Comment   د)همه موارد

12-فایل های Exel به طور پیش فرض چه نامیده می شود؟

الف)Doc                    بBook1                    ج)Bmp             د)هیچکدام

13-برای انتخاب سلولهای همجوار کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف)درگ روی سلولهای مورد نظر                           ب)فشردن همزمان کلیدShiftو کلیدهای جهت نما

ج)انتخاب سلول و نگه داشتن کلیدCtrl د)Ctrl+C

14-کاربرد کلیدF2در Exelچیست؟

الف)فعال کردن نوار ابزار        ب)اطلاعات زمانی        ج)اطلاعات تاریخی            د)ویرایش سلول

15-برای حذف محتویات سلول کدام گزینه درست است؟

الف)ازمنوی EditگزینهFill/Justify  ب)فشردن کلیدDeletاز صفحه کلید    ج)Ctrl+N          د)همه موارد

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۶ساعت 14:43  توسط اندیکلائی  |